Tranzo Nieuwsoverzicht 2010 – Universiteit van Tilburg

Tranzo Nieuwsoverzicht 2010

Tweede Lustrumsymposium een succes
Op 30 september hebben we in het Miditheater in Tilburg een symposium georganiseerd ter ere van ons tweede lustrum. Het thema luidde: ‘It takes three to Tango’, Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag’. De opkomst was erg goed en de reacties waren lovend. Het bleek een inspirerende en leerzame manier om ons lustrum te vieren.

Klik hier voor meer informatie over het programma en voor de presentaties. Er verschijnt tevens een verslag in TSG met een link naar de website van het tijdschrift.

Project ‘Interventiestrategieën gericht op eenzaamheid
onder ouderen’ afgerond

Het project ‘Interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen’ van Janneke Barelds is afgerond. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Ouderenwerk Breda (SOB) en Maria Mediatrix en met medewerking van de Twern. Het project is in september 2010 afgesloten met een symposium en de presentatie van het eindrapport. Tijdens het symposium is duidelijk geworden dat er veel enthousiasme bestaat over het project zowel onder wetenschappers als onder praktijkmensen, maar dat er nog veel werk te verrichten is. Het is vooral van belang dat er aan de slag wordt gegaan met de ontwikkeling en evaluatie van concrete interventies, omdat dit gedurende het project nog niet voldoende aandacht heeft gekregen.

Geestdriftsymposium en Oratie
Op vrijdag 17 september heeft er weer een geslaagd Geestdriftsymposium plaatsgevonden. Ditmaal vond het symposium plaats op de campus van de Universiteit van Tilburg zelf en hebben we een kleine 100 bezoekers mogen verwelkomen. Het onderwerp ‘Meedoen in de samenleving: hoe organiseer je dat? Naar maatschappelijke steunsystemen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen’ werd besproken door dagvoorzitter prof. dr. Tine Van Regenmortel, en plenaire sprekers Dr. Pieterjan van Delden, Drs. Hans-Martin Don en Drs. Hanneke Henkens. Het onderwerp was gekozen in het verlengde van de leerstoel ‘Rehabilitatie en participatie van mensen met een ernstige psychische Aandoening’ en werd afgesloten met de Oratie van Jaap van Weeghel, bijzonder hoogleraar bij Tranzo. Zijn openbare rede was getiteld: ‘Verlangen naar volwaardig burgerschap; maar wat doen we in de tussentijd?’

Vervolg voor promotieproject ‘Beweeg je Buurt’
In 2006 is bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant het onderzoek ‘Beweeg je Buurt’ van start gegaan. Dit onderzoek richt zich op het beweegvriendelijk inrichten van de leefomgeving van kinderen. Voor veel gemeenten heeft dit een hoge prioriteit. ‘Beweeg je Buurt 1’ bevindt zich in de eind fase. Op korte termijn zal dit resulteren in een aantal concrete intersectorale beleidsmaatregelen, die zowel potentieel effectief als haalbaar zijn. Met ingang van 2011 krijgt het project een vervolg. In ‘Beweeg je Buurt 2’ zullen gemeenten verder aan de slag gaan met deze kansrijke maatregelen. Dit zal worden begeleid door onderzoek. Het vervolgproject wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMW.

Cum Laude voor De Blok

Vrijdag 10 september jl. verdedigde Carolien de Blok haar proefschrift ‘Modular Care Provision’. Engeland, Denemarken, België en uiteraard Nederland waren in de commissie vertegenwoordigd. Voor haar excellente proefschrift en verdediging werd De Blok met Cum Laude beloond. Meer informatie in het persbericht.

PRVMZ Wijkconferentie ‘De kracht van kwetsbaarheid’ op 21 september 2010
Op 21 september a.s. vindt deze wijkwerkconferentie plaats welke mede gestoeld is op het werk binnen de wijkpilots van het ontwikkel- en onderzoeksproject ‘Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten’ (PRVMZ/Tranzo). Het volledige programma is inmiddels bekend. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven (inclusief werksessie-voorkeur).

Verslag van de brainstormbijeenkomsten ‘Herstellen doe je Zelf’ online
Op 9, 10 en 15 juni 2010 hebben de brainstormbijeenkomsten rondom het project ‘Herstellen doe je Zelf’ plaats gevonden in Tilburg en Utrecht. In totaal namen 44 mensen deel aan deze bijeenkomsten, waarvan het verslag hier te vinden is.

Subsidie gehonoreerd voor Geestdrift
Dankzij een NWO-subsidie kan een kwalitatief onderzoek van start gaan naar geweld tegen patiënten met ernstige psychische stoornissen. Buitenlands onderzoek toont aan dat deze mensen een veel grotere kans hebben om slachtoffer te worden dan iemand uit de algemene bevolking. Dit onderzoek zal aan de hand van diepte-interviews inzicht bieden in de aard en diversiteit van deze victimisatie en in de sociale processen en context die hierbij een rol spelen.

Tranzo Zorgsalon van 17 juni 2010
Zorgsalon 17-06-2010
Op donderdag 17 juni vond de tweede Tranzo zorgsalon plaats. Het onderwerp van deze middag was ‘Eenzame ouderen, passende interventies’. De presentaties kunt u hier vinden.

Start nieuw onderzoeksproject TBS-maatregel
Chijs van Nieuwenhuizen (Tranzo, UvT) en Stefan Bogaerts (Katholieke Universiteit Leuven) hebben i.s.m. Ilja Bongers (GGzE) een subsidie verworven bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Titel van het onderzoek is ‘TBS-behandeling geprofileerd: een gestructureerde casussenanalyse’. Ten behoeve van de TBS-onderzoeksprogrammering was behoefte aan een inventariserend, beschrijvend onderzoek naar de huidige tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Daartoe worden at random 15 casussen geselecteerd bij bij de 12 Forensische Psychiatrische Centra in Nederland (180 in totaal). Het project is gestart op 1 juni en loopt t/m maart 2011. Onderzoekers op dit project zijn Lisette de Ruijter en Monique Coppens.

Project Publieke Gezondheid valt in de prijzen
Het project ‘Verbetering zelfmanagement voor mannelijke Turkse diabetespatienten en hun echtgenotes’ van GGD Hart voor Brabant is één van de winnaars van de actie ‘Weet jij het beter dan?’. Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) heeft met deze actie patienten en professionals uitgenodigd mee te denken over verbetering van de diabeteszorg en -preventie in Nederland. In de bekroonde interventie worden de echtgenotes van mannelijke Turkse diabetespatienten actief betrokken bij het zelfmanagement van de ziekte. Onderzoek door de AWPG Brabant heeft aangetoond dat het zelfmanagement verbetert met het betrekken van de echtgenotes en het geven van voorlichting over bijvoorbeeld gezond(er) koken en eten. GGD Hart voor Brabant werkt in dit project samen met Nuts Ohra en het RIVM. In totaal waren 68 ideeën ingediend. De prijs bestaat uit €50.000,- waarmee het idee samen met het NAD verder uitgewerkt zal worden.

Symposium ‘Sturen op cliëntervaringen?’
Symposium 02-06-2010
Op 2 juni vond het symposium ‘Sturen op cliëntervaringen? Transparantie en kwaliteitsbevordering in verpleging en verzorgingshuizen’ plaats. Dit was een mooie afsluiting van een onderzoek naar de bruikbaarheid en het gebruik van informatie uit de CQ-index Verpleging en Verzorging. De presentaties van deze middag zijn hier te vinden.

Promotie Robbert Gobbens
Robbert Gobbens gepromoveerd
Op 26 mei is Robbert Gobbens, science practitioner bij Tranzo, gepromoveerd op het onderwerp kwetsbare ouderen. Hij ontwikkelde tijdens zijn promotieonderzoek de Tilburg Frailty Indicator, een vragenlijst waarmee kwetsbare ouderen kunnen worden geïdentificeerd. Voorafgaand vond een symposium plaats, getiteld ‘Frailty, een multifunctioneel concept’.
persbericht.

Dankzij subsidie ZonMw nieuw project van start over patiëntenparticipatie
ZonMw heeft een subsidie aan Tranzo toegekend voor een project van 3 jaar
getiteld: Patient participation in quality improvement: evaluation and
monitoring of projects subsidized by the ‘Fonds PGO’. Het onderzoek wordt
begeleid door Diana Delnoij, bijzonder hoogleraar leerstoel Transparantie in de zorg vanuit patientenperspectief en Roland Friele,
bijzonder hoogleraar leerstoel Sociaal wetenschappelijke aspecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.
Meer informatie over het onderzoek.

Jaarverslag 2009
Het jaarverslag van Tranzo 2009 isverschenen. U kunt een digitale versie van het jaarverslag hier voor de aankondigingsfolder van de 4
Zorgsalons.

Inge Bongers benoemd als hoogleraar management in de geestelijke gezondheidszorg
Per 1 januari heeft de Universiteit van Tilburg dr. Inge Bongers voor vijf jaar benoemd als bijzonder hoogleraar op de nieuwe leerstoel Evidence Based Management in de (geestelijke) gezondheidszorg. De leerstoel is door het IVA Beleidsonderzoek en Advies en de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven de Kempen (GGzE) gevestigd bij Tranzo.
Meer informatie in het persbericht.

Kleur bekennen; kleedkamergesprekken over leiderschap
Jan Moen heeft onder deze titel samen met Paul Ansems een boek geschreven over succesvol en effectief leiderschap. Jan Moen is hoogleraar Management en organisatie van de gezondheidszorg en programmaleider van de postacademische leergang Management voor Medici, de leergang Zorg en Bedrijfsleven en van het ‘Stolte Invitational Programme’ van Tranzo.
Zie voor meer informatie het persbericht over het boek ‘Kleur bekennen’.

Voorjaarscollege 12 maart 2010
Academie Zorgbelang Brabant organiseerde met medewerking van Tranzo een voorjaarscollege op 12 maart over het onderwerp ‘Transparantie in de zorg’. Dit college was bedoeld voor patiëntenorganisaties die te maken hebben met vragen over keuze-informatie en hoe zij daarin ondersteunend kunnen zijn. Daarnaast is iedereen die om andere redenen te maken heeft met het onderwerp ‘Transparantie in de zorg’ van harte uitgenodigd. Klik hier voor meer informatie.

Promotie en symposium over zorg- en dienstverlening voor mensen met een
beperking

Op vrijdag 26 februari 2010 heeft Janneke Barelds haar proefschrift verdedigd
waarin zij haar onderzoek beschrijft naar de kwaliteit van het traject van
zorg-endienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking.
Binnen dit onderzoek is een instrument ontwikkeld, de QUALITRA-ID(-P). Dit
instrument meet de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking en
hun ouders en/of verwanten met de kwaliteit van trajecten van zorg- en
dienstverlening. Voorafgaand aan de openbare verdediging van het
proefschrift werd een minisymposium georganiseerd in samenwerking met de Wetenschapswinkel. Meer informatie in de
uitnodiging.

Tranzo bestaat 10 jaar!
Lustrumsymposium op 30 september 2010
Dit jaar bestaat Tranzo 10 jaar, wat gevierd zal worden met een symposium. Onderwerp van het lustrumsymposium wordt: Evidence based werken: de rol van de vraagzijde. In de academische werkplaatsen van Tranzo staat het evidence based werken centraal. Hierbij gaan wij er van uit dat 3 soorten kennis/3 partijen van belang zijn: de wetenschappelijke kennis, de professionele expertise van de zorgverlener/beleidsmedewerker (die de wetenschappelijke kennis ook moet kunnen ontsluiten en toepassen) en de kennis en wensen van de vraagzijde. Het overbruggen van de kloof wetenschap – praktijk en de relatie tussen de eerste twee genoemde partijen (wetenschapper en professional) hebben vaker centraal gestaan in Tranzo-symposia. De rol van de vraagzijde is minder belicht. Een van de redenen hiervoor is ongetwijfeld dat het betrekken van de kennis en deskundigheid van de vraagzijde moeilijk is. Enerzijds gaat het bij de vraagzijde om de individuele client/patient. Anderzijds gaathet om de vraagzijde als collectiviteit waarbij zogenaamde “zaakwaarnemers” voor de vraagzijde optreden, zoals de gemeentelijke overheid, de zorgverzekeraar, een patientenvereniging, een buurtcomite etc. Het congres zal plaatsvinden op donderdag 30 september 2010 in het Midi theater Tilburg van10.00 – 17.00 uur. Reserveer deze datum alvast in uw agenda; we hopen u dan te zien!

Tranzo Zorgsalons 2010
Zorgsalon
De datums van de Tranzo Zorgsalons 2010 zijn bekend;

 • Donderdag 18 maart
  De Nederlandse jeugdzorg: Zorgenkind op weg naar volwassenheid?
 • Donderdag 17 juni
  Eenzame ouderen, passende interventies
 • Donderdag 14 oktober
  Een ziekte, een richtlijn: Is deze simplificatie een praktische barriere?
 • Donderdag 2 december
  Innovatie is prioriteit in de zorg
  Meer informatie zal spoedig op de website te vinden zijn.

  Succesvol symposium over evidence-based werken in publieke gezondheidszorg
  Op 5 november 2009 organiseerde de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant het symposium ‘Evidence-based werken: wat? waarom? hoe?’. Het symposium vond plaats bij GGD West-Brabant. Deelnemers waren professionals uit onderzoek, beleid en praktijk op het terrein vande publieke gezondheid.
  Klik JGZ Innovatieprijs 2009.
  Klik website waar meer te vinden is over de Academische Werkplaats Preventie Verzekerd.

  Tranzo-medewerkers geïnstalleerd in ZonMw-commissies.
  Donderdag 8 oktober 2009 zijn de Prof. dr. Henk Garretsen en Prof. dr. Johan Polder
  zijn lid van het deelprogramma Methodologiestudies: kosten, effecten en implementatie. hier voor de presentaties.

  Dubbeloratie hoogleraren Friele en De Bakker
  prof. dr. Dinny de Bakker en Prof. dr. ir. Roland Friele
  Vrijdag 18 september hielden prof. dr. Dinny de Bakker en Prof. dr. ir. Roland Friele beiden hun inaugurale rede. Dinny de Bakker houdt zich bezig met de organisatie van de eerstelijnszorg en Roland Friele met wet- en regelgeving in de gezondheidszorg. Beide leerstoelen zijn mogelijk gemaakt door het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.
  Meer informatie in het hier voor een uitgebreid verslag.

  Onderzoeksrapport over voorkomen crimineel gedrag Antilliaanse jongeren
  Tranzo-hoogleraar Chijs van Nieuwenhuizen en Ilja Bongers (GGzEindhoven / Tranzo) hebben een onderzoek begeleid naar Antilliaanse jongeren. Willen we delinquent gedrag voorkomen dan ligt de sleutel bij het vergroten van het gevoel van eigenwaarde door het beter betrekken van deze jongeren bij de samenleving. Het onderzoeksrapport is donderdag 17 september 2009 aangeboden aan de Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen, mr. M. van der Plank.

  Lees meer in de persbericht.

  Jaap van Weeghel benoemd op de leerstoel Rehabilitatie en participatie
  Per 1 september mogen we bij Tranzo, Prof. Dr. Jaap van Weeghel verwelkomen als bijzonder hoogleraar bij de Academische Werkplaats Geestdrift. De leerstoel, volledig getiteld “Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen” is ingesteld door de Parnassia Bavo Groep.
  Meer informatie in het persbericht.

  Uitgave boekje Chronische Zorg: Wetenschap en Praktijk
  Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Academische Werkplaats Chronische Zorg en het afscheid van prof. dr. Jos Schols, bijzonder hoogleraar
  Chronische Zorg is 27 april een symposium gehouden. Negen promotieonderzoeken op het gebied van Chronische Zorg, verdeeld over drie workshops, zijn gepresenteerd. Het boekje wat naar aanleiding van het symposium is uitgegeven kan hier.

  ZonMw-subsidie voor Tranzo
  Tranzo heeft een ZonMw subsidie van 434.887 euro binnengehaald voor het project “Enhancing effective implementation of national guidelines on health promotion: developing concrete tools and handles for improving implementation at the local level”. Van deze subsidie wordt een promovendus aangesteld vooreen periode van vier jaar. Het project wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Openbare Gezondheidszorg van Tranzo. Per 1 december 2009 zal gestart worden met het project. Betrokken bij het project zijn hoogleraar Hans van Oers en onderzoekscoordinatoren Ien van de Goor en Jolanda Mathijssen.

  Geestdrift Lustrumsymposium
  Lustrumsymposium Geestdrift
  Op 26 mei 2009 vond het lustrumsymposium van de Academische Werkplaats Geestdrift plaats bij de GGz Eindhoven. Het symposium was getiteld: ‘Psychose en rehabilitatie’ en trok circa 120 bezoekers. Op het programma stonden vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland.

  Klik hier voor meer informatie.
  Zie ook het persbericht.

  Enkele bestanden op deze website zijn PDF bestanden. Om deze bestanden te kunnen lezen, heeft u Acrobat ReaderAdobeAcrobat Readernodig. Dit programma is standaard aanwezig op de werkplek van studenten.Medewerkers kunnen het via windows ‘startknop’ > settings > control panel > add/remove programs > utilities downloaden. Of ga naar www.adobe.com.

 • via uvt.nl

  Tilburg: Project ‘Interventiestrategieën gericht op eenzaamheid

  onder ouderen’ afgerond. Interessant!

  Advertenties

  Over Jeannette Rijks

  Als eenzaamheidsexpert leer ik hulpverleners zoals coaches, therapeuten, trainers en counselors - professionals dus - anderen succesvol helpen bij de aanpak van eenzaamheid. Mijn motto: het kan wel!
  Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

  Geef een reactie

  Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

  WordPress.com logo

  Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

  Google+ photo

  Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

  Twitter-afbeelding

  Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

  Facebook foto

  Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

  w

  Verbinden met %s